T VNG TRIET THAN CAN BAN PHAP VIET

LEXIQUE  PHILOSOPHIQUE  ET  THEOLOGIQUE

Franais - Vietnamien

LI NOI AU

Da theo mot so cuon t vng hoac danh t bang tieng Viet san co trong lanh vc Triet Hoc va Than Hoc (nh cuon Danh T Than Hoc va Triet Hoc do Trng Than Hoc Bui Chu bien soan, cuon Ng Vng thng dung trong Triet Hoc va Than Hoc cua Giao Hoang Hoc Vien Pio X alat,...) cung nh mot so tai lieu ket tinh t nhng co gang chuyen t tng t (nh cac danh t dung trong cuon Bo Giao Luat mi, do Nguyet San Trai Tim c Me xuat ban, hoac trong tap t vng cua cac Chng trnh Viet ng hai ai phat thanh Vaticano va Veritas...), va chon them nhng t ma cac tac gia triet than ngay nay thng dung, chung toi th soan ra cuon T VNG TRIET THAN CAN BAN Phap Viet nay nham ap ng mot phan nao nhu cau thau at, truyen thong va thong nhat ngon t trong gii ngi Viet ang tha thiet vi viec hoc hoi nghien cu cac bo mon triet than.

c mong la lam sao e ve lau ve dai: Triet Than noi ranh tieng Viet, con tieng Viet th bieu at thanh thao Triet Than!

Neu ay ch la bc au n s, khong nhan manh nhieu en viec phan loai chia giong cac t cho khuc chiet va ay u, bi con ch y kien bo tuc e kien toan, th khong phai v the ma khong lo lu tam cho u en cac ly do chu yeu cua viec soan lai nay. o la: cap nhat hoa, phong phu hoa, tong hp va n gian hoa nhng g a co cho en nay trong cong trnh chuyen t triet than sang tieng Viet.

Mong se nhan c nhieu y kien ch giao va xay dng phong phu, e co the i them nhng bc ke tiep - vng chac hn, hoan b hn - trong no lc bien soan chuyen t nay.

 

Ngo Minh va Nguyen the Minh 

Paris, ngay 25 thang 04, 1994