T VNG TRIET THAN CAN BAN

PHAP VIET  -  W - X- Y- Z

Wali: V thanh (Hoi giao)

Walkyrie: N than an t

Wesenschauung: Ban the quan

Weltanschauung: The gii quan, vu tru quan

Wisigoth, wisigothique: Goth tay, Visigot

Wyclifianisme: Thuyet Wyclif (+1384: lac giao phu nhan moi th quyen bnh trong G.H., ngi ta goi ho la Lollards)

Xantho-: Mau vang-

Xeno-: Thuoc nc ngoai

Xenoglossie: Noi ngoai ng

Xenographie: Ngoai van hoc

Xenophobe: Bai ngoai

Xero-: Cng, kho-

Xylo-: Go-

Xylolatrie: Moc sung, th tng go

Xylomancie: Moc boc, boi bang go

Yahviste: Thuoc nguon/truyen thong Giave (dung ten Giave trong cac van ban)

Yana: Tha, thang, co xe

Yiddish: Tieng Do thai ong Au

Yin-yang: Am dng

Yoga: Phoi hiep, tng ng, thuat Yoga

Yogi(n): Ngi tu luyen Yoga

Yogisme: Phai Yoga

 

Zacharie: Da-ca-ri-a, Dcr

Zeitgeist: Nao trang, thi ai

Zelateur: Quang ba vien; ke nhiet tnh

Zele: Nhiet tam, long nhiet thanh, sot sang

Jugement de zele: hnh phat nem a (luat Mose)

Zelote: Ke nhiet thanh/cuong nhiet, phai Zelota

Zelotisme, zelotype: Thai o cuong tn

Zen: Thien

Zenith, zenithal: Thien nh iem, thien nh

Zenonisme: Thuyet Zenon

Zero: So/o/iem khong

degre z.: bac khong

absolu: o khong tuyet oi

Zetetique: Phng phap nghien cu

analyse z.: ph. phap giai thch

Les Z.: mon o Pyrrhon

Zeugma: Loi noi hp (van)

Ziggourat: Thap lau (Babel)

Zizanie: Co lung/dai; cay nieng

Zoanthropie: Tng vat chng, benh tng hoa thu

Zodiaque: Hoang ao, hoang i

Zosme: (tnh, cach) ong vat

Zombi(e): Hon ma; ke mat ngh lc

Zoo-: Con vat; vn thu-

Zoolatrie: Th ong vat

Zoologie: ong vat hoc

Zoom: An tng, ong knh dzum, khuech ai

Zoomanie: Ai thu chng

Zoomorphique: Hnh ong vat

Zoonomie: nh luat ong vat sinh ly

Zoophilie: Ai thu

Zoophobie: Am anh s ong vat

Zootaxie: Phep phan loai ong vat

Zootechnie: Khoa chan nuoi

Zootomie: Phau tch ong vat

Zoroastrisme: ao Zoroastro, bai hoa giao, th than hoa, la

Zouave: Lnh zuav

faire le z.: lau lnh, ra ve ta ay ke gi (ngi quan trong)

Zwinglianisme: Hoc thuyet Zwingli (Tin lanh)

Zygo-: Ach, noi, ket hp-

Zygote: Hp t (trng a thu tinh e tr thanh phoi thai)

Zymo-: Men-