T VNG TRIET THAN CAN BAN

ANH VIETV

Vacancy: Khuyet v (k 153)
Vacant: Khuyet, trong, bo khong
v. office: chc vu khuyet v
v. see: trong toa
Vacatio legis: Thi gian hu luat
Vacation: Ky ngh le; ky hu tham
Vade-mecum: So tay, cam nang
Vagabond: Ngi lang bat, phieu c, vo gia c (k 13 3)
Vagantes: Giao s: lang bat, phieu c
Vagus(-i): X. vagabond, wanderer
Vain: Vo hieu; vo ch, uong cong; hao huyen; t phu, t ac, kieu ky
v. glory: h vinh; khoe khoang t ac
v. observance: me tn (gan giong nh boi toan)
Valentinians: Phai Valentino (ngo giao, tk 2)
Valid: Co gia tr, hieu lc; hp le, hp thc; thanh s
Validation of marriage: Hu hieu hoa hon phoi (k 1156-65)
Validity: Hu hieu tnh, hieu lc; gia tr (luan ly, phap ly), hp thc tnh
Value: Gia tr
moral v: tieu chuan ao c; gia tr luan ly
v. analysis: phan tch gia tr
v. judgment: anh gia
v. system: he thong gia tr
Vampirism: Thoi: tham tan, hut mau, boc lot; chng loan dam thay ma (xac chet)
Vandalism: Chng pha hoai van vat (cac cong trnh van hoa)
Vanity: H ao; h danh; phu phiem, phu hoa; hm mnh, khoe khoang
Variant: D ban, ban chep khong giong; d iem
Varjya: Toi
Vasectomy: Phau thuat tinh mach (cat ong dan tinh)
Vatican: Vaticano
Vaticinate: Tien oan, noi tien tri
Vaudois: Ng. theo giao phai Valo (chu trng ch theo mot mnh Kinh Thanh, song ngheo, bat bao ong, v.v.; xuat hien hoi tk 12, b tuyet thong n. 1184 va nhap theo Tin lanh t n. 1532)
Veil: Khan trum, vai trum
chalice v.: khan che chen
humeral v.: khan vai
religious v.: khan lup n tu
take the v.: i tu (phu n)
v. of Temple: man en th (Gierusalem)
Veiling the images: Che phu cac anh tng (Tuan Thanh)
Venerable: ang knh, kha knh; ai c
Veneration: Sung/ton knh
v. of Christ: sung knh hoac knh th K
v. of images: ton knh anh tng
v. of Mary: sung knh c Maria
v. of relics: ton knh di tch thanh
Venereal: Thuoc duc tnh (x. Venus), nhuc duc, giao hp, hoa lieu (vg. giang mai,...)
v. desease: benh hoa lieu
v. pleasure: khoai lac giao hp
Vengeance: Tra thu, bao thu, phuc thu, bao oan
Venial sin: Toi nhe
Venus: Than Ve N, n than Ai tnh; giai nhan; Sao Kim (Kim Tinh)
Veracity: Chan thc, xac thc; thanh thc
Verbal: Thuoc ngon t, bang li/mieng, theo tng ch
v. note: cong ham vo th (khong ky ten), giac th
v. translation: dch tng ch
Verbatim: Theo tng ch, ung nguyen van
Verba volant: Khau thiet vo bang, li noi bay i
Verbum: Li, ngon t; Ngoi Li
V. Dei: Li Chua
v. demonstrativum: li trnh /minh thuat
v. et sacramentum: ngon t va dau ch
v. fidei: li c tin, tn ngon
v. interius: noi ngon
v. mentis: khai niem
v. prognosticum: li tien lng
v. rememorativum: li: hoi niem, hoi tng
Verification: Kiem chng; tham tra; xac minh
Verity: S thc, chan ly
Vernacular: Ban a, ban x, a phng; tieng ban x
Veronica's veil: Khan ba Veronica (lau mat Chua Giesu tren ng t nan)
Verses (biblical): Cau (KT)
Versicle: Cau xng
Version: Ban dch; loi trnh /giai thuat
Vesperale: Sach kinh chieu; khan phu ban th
Vespers: Kinh chieu
Vessels, sacred: X. sacred v.
chosen v.: li kh ac tuyen (Ta chon: Cv 9:15)
v. of mercy/wrath: bnh xot thng/thnh no (oi tng cua xot thng hay thnh no cua TC: Rm 9:22-3)
Vestibule: Tien nh/sanh
Vestige: Dau vet, vet tch; di tch; tan tch
v. of God: dau vet cua TC
v. of the Trinity: dau vet cua TC Ba Ngoi
Vestment: Le phuc, pham phuc
Vestry: Phong ao/thanh (x. sacristy); phong sinh hoat giao x (sat canh nha th)
Vg.: x. Vulgate
V.g. (verbi gratia): Th du
Via: Con ng; cach kieu, cach thc, phng phap
v. affirmationis: khang nh cach (e noi ve TC)
v. dolorosa: ng Thanh Gia ( Gierusalem)
v. eminentiae: sieu viet cach (e noi ve TC)
v. media: ng trung dung, trung ao
v. negationis: phu nhan cach, khc thai cach (e noi ve TC)
Viable: Co the: song c (vg. thai nhi), thc hien, ng vng, thanh tu c
Viaticum: Cua an ang (a Mnh Thanh Chua cho ng. hap hoi/gan chet); lo ph
Viatorian Fathers: Cac LM Dong Giao s thanh Viator (CSV, n. 1835)
Vicar: Ngi ai dien
episcopal v.: ai dien giam muc
judicial v.: ai dien t phap (k 1420)
parochial v.: cha pho (k 548)
v. apostolic: ai dien tong toa (k 371)
v. forane: cha quan hat (k 553)
v. general: tong ai dien (k 65)
V. of Christ: V ai dien Chua Kito (Giao Hoang)
V. of Peter: V ai dien thanh Phero (G. Hoang)
Vicariate: Giao phan/hat (do mot v ai dien trong coi)
apostolic v.: hat ai dien tong toa (k 371)
V. of Rome: a phan Roma (do hong y ai dien GH giam quan)
Vicarious: Thay the, thay mat, the chan, ai dien
v. atonement: en toi thay, en toi the chan
v. satisfaction: en toi thay
v. suffering: chu kho thay
Vice: Thoi xau, net h tat xau; khuyet iem
Vice-: Pho-
v.-Chancellor: Pho Chng an (k 482)
Vice versa: Ngc lai
Victim: Nan nhan; vat hy te, le pham, le vat
Victorines: Kinh s an vien thanh Victor (Paris)
Vienne, council of: Cong ong Vienne (Phap, n. 1311-1112)
View: Nhn xem/thay; tam nhn; canh tr, quang canh; y kien, quan iem; y nh
v.-point: quan iem
Vigil: Buoi canh thc; le vong; ngay ap le
v. light: nen canh thc
Vigilant: Canh giac, can mat, than trong
Vimpa: Khan cam gay (GM, quang vai chu giup le)
Vincentian canon: Chuan tac Vincente (ve cong giao tnh cua giao ly, do th. Vincent Lerins e xuat, tk 5)
Vincentians: Tu s Dong thanh Vinh sn (CM), x. Lazarists
Vincible ignorance: Vo tri kha triet (co the khac phuc, triet tieu)
Vinculum: Day buoc; lien he
Vindication: Bao oan; bien ho, bien giai, bao cha
Vindictive penalty: Hnh phat thuc toi (k 1336; (xa: hnh phat bao oan)
Vine: Cay nho
Vineyard: Vn nho
Violation: Vi pham; xam pham; cng hiep, hiep dam
Violence: Bao lc; cng bc, hanh hung; hung bao, d doi
Vipassana: Chiem niem
Virgin: Trinh khiet, ong trinh, khiet trinh; trinh n
The V.: c Trinh N (Maria)
v. birth: sinh bi trinh n (K)
Virginal conception: Trinh n thu thai, trinh thai
Virginitas: Trinh tiet, ong trinh
v. ante partum: ong trinh trc khi sinh
v. corporis: trinh tiet the xac
v. in partu: ong trinh trong khi sinh
v. mentis: trinh tiet tam hon (trong t tng)
v. post partum: ong trinh sau khi sinh (tron i)
Virginity: ong trinh, trinh khiet, trinh tiet
perpetual v.: tron i ong trinh
Virile(-ity): Nam tnh, hung dung, hung cng/trang
Virilocal: C tru/song ben ho chong, thuoc c s phu toc (x. matrilocal, patrilocal uxorilocal)
Virtual: Hien hu tiem an, hien dien tiem tang; thuoc tiem cach, tiem the
v. focus: tieu iem ao
v. image: anh ao
Virtualism: Thuyet cong dung (Calvin: ve Thanh The)
Virtuality: Kha/tiem nang
Virtue: Nhan c, c hanh; c tnh; hieu lc; hieu nang; cong hieu
infused v.: nhan c thien phu
Virtues: Dung than (pham thien than)
Visibility: Co the thay ro, hu hnh
Vision: Nhn thay; th giac; nhan quan; thau th, tam nhn sac ben; linh th, dien kien, th kien; ao anh/tng
beatific v.: dieu kien, phuc kien
v. of God: dien kien TC
Visionary: Ng. co: th kien, tam nhn sac ben (ve tng lai), th kien nhan; ng. ao tng
Visitandines: Dong M i vieng (VHM, do thanh Phanxico Salesio sang lap, n. 1610)
Visitation: Tham vieng; kiem/thanh tra, kinh lc; TC vieng tham (nhng bien co c coi nh la can thiep e nhan nhu, nang , nh: thien tai, tai nan,... an ui thieng lieng, n ac biet...)
Order of the V.: x. Visitandines
V. of our Lady: le c Ba i vieng (ba Elisabet: 31-5)
pastoral v.: kinh ly, kinh lc (k 396)
Visitator, apostolic: Phai vien Toa Thanh
Visual hallucination: Ao th
Vital: Thuoc s song; song con/chet, trong yeu, cot t
v. force: sinh lc
v. statistics: thong ke dan so
Vitalism: Thuyet sinh lc (sinh vat hoc); chu ngha bao sinh (coi viec bao toan s song la tren het)
ty: Sinh kh, sinh lc, sc song
Vitalize: Truyen: sinh kh, sc song; sinh ong hoa
Vitandus(-i): Phai: xa tranh, oan giao (ng. b va tuyet thong ma cac giao hu phai tranh giao tiep; khac vi tolerandus: x. phan ch T)
Vitiate: Lam: h hong, o nhiem; vo hieu hoa, bat hp thc hoa
Vocal: Thuoc: tieng noi, am thanh; ln tieng; oan xng am
v. prayer: khau nguyen (oc kinh)
Vocation: n: goi, thien trieu; thien hng
Vocative: Ho cach
Voice: Giong noi, am thanh, thanh am; tieng noi, phat bieu; quyen bieu quyet; dang the (ong t)
Void: Trong, khuyet, bo khong; khong co hieu lc, vo gia tr
Volition: Y muon; y ch
Voluntarism: Thuyet y ch (qua e cao y ch); hoc thuyet duy y hng (lay y hng tot/xau cua ng. hanh ong lam tieu chuan phan nh ve gia tr luan ly cua viec ng. ay lam; co anh hng ti cac hoc thuyet consequentialism va proportionalism)
Voluntary: T y, t nguyen, tnh nguyen; co tnh/y; khuc nhac dao (au va cuoi le)
Voluntaryism: Thuyet dan lap (GH oc lap oi vi quoc gia)
Voodoo: Vuu [Vou] giao ( Haiti: giao thuyet hon hp tron lan cac yeu to ton giao Chau Phi -Dahomey- vi nhng loi yeu thuat, thong thien va long ao Cong giao bnh dan); yeu thuat, ma phap
Votive: Thuoc: li ha, khan nguyen, nguyen c
v. candles: nen nguyen c
v. gift: le vat nguyen c
v. Mass: Le: co nghi thc rieng, ngoai lch
v. object: di vat ta n
v. office: nhat tung tuy y
Votum: Li khan, li the; y kien/quyet; nguyen c/vong
Vow: Li khan, li the; tuyen khan/the (k 1191)
final: v.: khan lan cuoi
first v.: khan lan au
mixed v.: khan hon hp (k 11923)
renew (renovation of) the v.: lam/lap lai li khan
perpetual v.: khan tron
personal v.: khan tong nhan
private v.: khan t
public v.: khan cong (k 1192)
real v.: khan tong s
simple v.: khan n
solemn v.: khan trong
temporary v.: khan tam
v. of chastity: khan khiet tnh
v. of obedience: khan vang li
v. of poverty: khan kho ngheo
v. of stability: khan c s co nh
Vox populi vox Dei: Tieng dan la tieng Chua
Voyeur(-ism): Nhan kien dam (ng. / chng a nhn canh loa lo/the, dam dat... vi chu ch kch duc)
Vulgar: Thong thng, thong tuc; bnh dan, dung tuc; tho b, tho tuc
v. era: cong nguyen
v. tongue: tieng ban x, tho ng
Vulgarize(-ation): Pho bien; bnh dan hoa; ai chung hoa; thong tuc hoa
Vulgate: Ban Pho thong (KT do thanh Hieronimo phien dch, tk 4)