T VNG TRIET THAN CAN BAN

ANH VIETT

Tabernacle: Leu, leu tam; nha tam
feast of t.: le leu
Table: Ban; ban, bang, bieu
t. of nations: bang liet ke [bieu ke] cac dan toc (St 10)
t. of the word: ban tiec Li Chua
Tablets of the Testimony/of the Law: Bia Chng c (Xh 31:18), bia ieu luat
ancestral t.: bai v, than chu
Taboo: ieu cam; ieu kieng k; huy vat
Taborites: Ng. theo Phai Taborita (Hussites qua khch: x. hussites)
Tabula rasa: Bo sach het cai cu (bat au lai t so khong)
Talent: Tai nang; nhan tai; n v tien te (thi xa)
Talisman: Bua, phu
Talmud: Sach Talmud ("Huan giao" Do thai)
Tanakh: Kinh Thanh (Do thai)
Tantrism: Ton phai Tantra (Balamon: th n than Sacti, dang n cua Siva)
Tantum quantum: Bao nhieu bay nhieu, theo mc o co the
Taoism: ao Lao, Lao giao
Targum: Ban dch Targum (ban dch Kinh Thanh Cu c ra tieng Aram)
Tariff penance: en toi theo nh mc (theo mc a nh san)
Tautology(-ical): Trung phc; trung y, iep luan; hang e
Tax-collector: Vien thu thue
Taxonomy: Cachthc/ nguyen tac phan loai
Teaching: Day hoc; li day, giao huan; hoc thuyet
t. office: nhiem vu giao huan (k 747tt)
t. of the Church: giao huan cua GH
Te Deum: Thanh thi tan tung "Lay Thien Chua"
Technicality: Ky thuat tnh, tnh cach: chuyen mon, phc tap, cau ky; thuat ng chuyen mon
Technique: Ky thuat, phng thc tien hanh
Technocracy: Che o ky tr
Technology: Ky thuat hoc, cong nghe hoc
Technoscience: Ky khoa hoc
Teilhardism: Hoc thuyet Teilhard de Chardin (1881-1955: ve tien hoa)
Teleological: Lien quan en: muc ch, cu canh
t. argument: ly chng cu canh (cua vu tru minh chng la TC hien hu)
Teleology: Cu canh luan; cu canh tnh
Telepathy: Linh cam; vien cam, than giao cach cam
Telos: Cu canh
Temper: Tnh tnh; tnh kh, tam tnh
Temperament: Kh chat, tnh kh; tnh tnh
Temperance: Chng mc, ieu o, tiet o
Templars: Hiep s Dong en th
Temple: en th, giao ng; en thanh Gierusalem
t. of the Holy Spirit: en th Chua Thanh Than (linh hon)
Temporal: Thuoc thi gian; the tuc, tran tuc; thuoc thai dng
t. goods: tai san (k 1254)
t. order: lanh vc the tran
t. power: quyen bnh phan i, the quyen (cua GH, =xa: lanh a giao hoang, =nay: quoc gia Vaticano)
t. punishment: hnh phat tam (co thi han: chu i nay hay la trong luyen nguc e en toi)
Temporale: Phan Cac Mua Phung vu (trong Sach Le va Sach cac gi kinh phung vu)
Temporality: Thi gian tnh; the tuc tnh; tam thi tnh; tai san (GH)
Temporary: Nhat thi; lam thi, tam thi
t. vow/profesion: li khan tam (k 655)
Temptation: Cam do; th thach
Tempter: Ten cam do; ma quy
Tempting God: Th phep Chua, thach thc TC
Ten commandments: Mi ieu ran, thap gii
Tendency: Khuynh/xu hng
Tender: Te nh; du dang; mem mai
Tenebrae: Gi kinh bong toi (kinh em: phan nhat tung cua cac ngay th 5, 6, 7 Tuan Thanh thi trc, tng ng vi cac gi kinh sach va kinh sang ngay nay)
Tension: Cang, trng; cang thang; ap suat; ien ap/the
Tentative: Co th/thc hien; toan tnh, mu toan; mu o
Teratology: Quai thai hoc
Tepidity, tepidness: Nhat nheo, hng h, lanh am
T(i)erce: Gi ba
Term: Han nh, ky han; ky hoc; thuat ng; so hang
Terms: ieu khoan; ieu kien; quan he, giao te; li le
Termination: Ket thuc, nh ch, thu tieu, huy bo; hoan thanh; t v
Terminism: Thuyet nh han (TC tien nh cho moi ng. mot quang i e on nhan n cu roi, neu bo qua th sau o khong con nhan c n ay na); x. Nominalism
Terminology: Thuat ng, he thong thuat ng
Terminus: iem chuan/moc
t. a quo: khi iem, moc trc
t. ad quem: ch iem, moc sau
Terminus(-i): Tram cuoi
Terna (nomina): Bo ba e bat (danh sach ba ngi c gii thieu len e cap tren chon mot trong ba vao mot chc vu nao o)
Terrain: Khu at; a hnh, a the; lanh vc
Territorial: Thuoc at ai, a hat, lanh tho
t. abbacy: dan vien tong tho
t. prelature: giam hat tong tho
Territorialism: Chu thuyet the quyen oc tr (cho la Nha nc co ca quyen ch nh ton giao e cho dan gi; Nc nao theo ao Nc o)
Tertianship: Nam ba nha tap (thi gian huan luyen t cuoi trong mot so dong)
Tertiaries: Dong ba (vg. Cat Minh, a Minh, Phanxico)
Testament: Giao c; di chuc
New T.: Tan c
Old T.: Cu c
Testify: Lam chng; chng thc/nhan; chng to, bieu lo
Testimonials: Cac li chng (k 1572)
Testimony: Li khai, chng c, chng t, bang chng
Tetragrammaton: Ket t t t (bon ch; vg. YHWH)
Tetrapolitan confession: T thanh tuyen tn ban (Tin lanh: bon thanh pho c e len hoang e n. 1530)
Tetrateuch: T th (Kinh Thanh: St, Xh, Lv, Ds)
Teutonic Order: Dong hiep s c (sang lap n. 1190)
Text: Ban van/viet, bai oc; nguyen van; nguyen ban
Textual: Thuoc: nguyen van, nguyen ban, van ban
t. criticism: phe bnh van t
Textus receptus: Van ban chuan nhan
Thaddaeus: Ta-e-o (Giua tong o)
Thanatology: T nguyen hoc, nghien cu s chet
Thanatos: Huy lc (oi lai vi eros: sinh lc); t vong
Thanksgiving: Bieu hien long biet n, ta n
T. Day: Ngay Le Ta n
Thaumaturge: Ngi lam phep la
Thaumaturgus: X. thaumaturge
Theandric: Than nhan
Theanthropic: Thuoc than nhan
Theanthropism: Thuyet than nhan
Thearchy: The che: than quyen, than tr
Theatines: Tu s Dong Theatino (n. 1522)
Theft: An cap/trom, trom cap
Theism: Hu than thuyet
Theme: Chu e, e tai
Thematic: Thuoc chu e, chu to; minh nhien
Theocentrism: Quy than luan (at TC lam trung tam)
Theocracy: Than chu/chnh the che, che o than quyen
Theodicy: Bien than luan, than ly hoc
Theogony: Than he (= than thoai: 'tieu s,' gia pha, va pham trat ch than)
Theologia: Than hoc
t. crucis: than hoc thap gia
t. gloriae: than hoc hien linh/vinh
Theologian: Nha than hoc; sinh vien than hoc
Theological: Thuoc than hoc
t. anthropology: khoa nhan chung than hoc
t. assent: tan ong ve mat than hoc
t. censure: kiem nh than hoc
t. certainty: xac thc tnh than hoc
t. conclusion: ket luan than hoc
t. notes: x. notes, t.
t. opinion: quan iem/y kien than hoc
t. qualifications/notes: nh mc than hoc (x. notes)
t. reflection: suy t than hoc
t. virtues: nhan c oi than (tin, cay, men)
Theologize: Lam than hoc, nghien cu than hoc, trnh bay theo phng thc than hoc (than hoc hoa)
Theolog(o)umenon: Tien e than hoc
Theology: Than hoc
apophatic t.: than hoc: b ngon, tieu cc
ascetic t.: than hoc tu c kho che
biblical t.: th. h. kinh thanh
black t.: th. h. da en (My)
cataphatic t.: th. h. tch cc, khang nh
contextual t.: th. h. boi canh
dogmatic t.: th. h. tn ly
feminist t.: th. h. n quyen
fundamental: th. h. can ban
moral t.: th. h. luan ly
narrative t.: th. h. ky thuat
natural t.: than h. t nhien, than ly hoc
negative t.: x. apophatic
pastoral t.: than hoc muc vu
planetary t.: th. h. toan vu
political t.: th. h. dan chnh (xa hoi)
positive t.: th. h. truy nguyen
scholastic t.: than hoc kinh vien
speculative t: th. h. thuan ly
spiritual t.: than hoc tu c
systematic t.: th. h. he thong
Theomorphism: Than dang, than trang
Theonomy: Than luat (y TC la chuan tac luan ly)
Theopaschism: Than thu nan thuyet (chnh TC chu kho au v a lam ngi)
theopaschite clause: cong thc than thu nan (b ong inh v chung ta)
Theophany: Than hien, than hien (TC hien ra)
Theopneusty(-ic): Than hng, than khi
Theopraxis: Than hanh
Theoretical: Ly thuyet
Theoretician: Nha ly luan
Theory: Thuyet, hoc thuyet; ly thuyet
cognitional t.: tri nang luan
Theosophism: Chu ngha than tr
Theosophy: Thuyet than tr, thong than luan, thong thien hoc
Theothanatology: X. God-is-dead-theology
Theotokos: Me Thien Chua
Therapeutae: Mon phai do thai song an tu (Ai cap, tk 1)
Therapeutic: Tr lieu, cha benh
t. sterilization: triet san tr lieu (lam mat kha nang sinh san v ly do tr lieu)
Theravada: Tieu tha
Thesis: e, luan e, luan an, chnh e
t. and antithesis: chnh e va phan e
Thessalonians: The-xa-lo-ni-ca, 1Tx, 2Tx
Theurgy: Than lc hoc; than thuat
Thinking: Suy ngh/tng; t tng, y ngh/kien
Third: Th ba; mot phan ba
t. Order: Dong ba
t. Rome: Ma-sc-va
t. World: The gii th ba
t. w. theology: than hoc the gii th ba
Thirty-Nine Articles: 39 giao ieu (neu ro lap trng giao ly cua Anh giao)
Thnetopsychism: Thuyet linh hon t tieu, t vong
Thomas, gospel of: Phuc am theo Toma (nguy th)
Th. christians: kito hu th. Toma (Malabar, An o)
Thomism: Hoc thuyet Toma (Aquino, 1225-1274)
neo-t.: tan hoc thuyet Toma
Thought: T duy, t tng; suy xet; y ngh; y kien
Threeness: Tam a tnh; thc trang tam v (TC Ba Ngoi)
Throne: Ngai toa; ngoi bau
Thrones: Thien toa, Be than (pham thien than)
Thurible: Bnh hng
Thurifer: Ngi cam bnh hng, thu hng
Tiara: Mu ba tang vong, ngoc mien
Tidings: Tin tc
Good t.: Tin mng
Time: Thi gian, th gi; thi c; thi ky; thi ai; gi phut, luc, lan, lt; nhp
available t.: thi han hu ch (k 162)
fullness of t.: hoi/thi vien man (Gl 4:4)
to beat t.: anh nhp
triple/duple t.: nhp ba/oi
Timelessness: Phi thi gian tnh
Timidity: Nhut nhat, rut re
Timothy: Ti-mo-the, 1Tm, 2Tm
Titan: Ngi khong lo, lc cng phi thng
Tithes: Thue thap phan (nl 14)
Title: Nhan e; tc v, danh hieu; danh ngha; quyen s hu, chng th
t. of Christ: danh tc K (vg.: Con ngi, Li, Ngi Toi t, Chien TC, ang Cu The, c Chua, ang Chan chien Lanh, Con TC, v.v.)
Titular: Gi chc
t. bishop: GM hieu toa (k 376)
t. church: thanh ng tc hieu (k 357)
t. Saint: Thanh bon mang, danh hieu (nha th)
t. see: hieu toa
Tmesis: Phep chem t
Titus: Ti-to, Tt
Tobit: To-bi-a, Tb
Tocsin: Chuong/coi...: bao ong, bao nguy
Tolerance: Khoan dung, dung th, dung nhng, nhan nhng, kien nhan, chu ng
Tolerandus(-i): Tuyet thong kha dung (x. vitandus)
Toleration: Khoan dung, khoan th, chu ng
Edict of T.: Sac lenh khoan dung (Constantino ban bo n. 113,cam bach hai Kito giao)
T. Act: Sac luat dung nhan (Anh quoc, n. 1689: cho t do phung t, ma van cam cong giao va phai oc v)
Toll: Thue/le ph lu hanh; mat mat, thiet hai; chuong [bao] t
Tomb: Mo, mo, ma
t.-stone: bia mo
Tome of Leo: Th . Leo Ca (gi thng phu Flaviano e ngay 13-6-449, ve Kito hoc)
Tongues, gift of: n ngon ng
Tonsure: Phep cat toc; vong toc cat
Topic: Chu e; van e, e muc
Torah: Le luat (huan ch); Ngu th
Torture: Tra tan; hanh ha
Totalitarianism: Che o cc quyen, chnh sach chuyen che
Totality: Toan bo, tong the; tong so
principle of t.: nguyen tac toan bo (luan ly: hy sinh mot bo phan hay c quan v li ch cua toan bo)
Totem: Vat to
Totemism: Sung bai vat to, vat to giao
Toties quoties: C moi lan/ he... la..., bao nhieu lan cung c; nhieu lan
Tract: Ca tiep lien; thien tieu luan; truyen n
Tractarianism: Phai tieu luan (giai oan au tien cua phong trao Oxford: Anh quoc, n. 1833-1841)
Tradition: Lu truyen, truyen thong; truyen thuyet
apostolic t.: tong truyen, truyen thong tong o
devotional t.: truyen thong sung mo
oral t.: x. oral
post-apostolic t.: truyen thong hau tong o
t. of instruments: trao pho thanh cu (le truyen chc)
t. of the creed/symbol: truyen uy kinh Tin knh (cho d tong)
Traditionalism: Chu ngha duy truyen thong, nao trang cc ne truyen thong; chu ngha: bao thu, thu cu
Traditor: Ke: phan boi, phan nap thanh cu (ng. kito trao nap thanh cu - chen/a thanh va sach thanh - cho ke bach ao hoi n. 303-311)
Traducianism: Thuyet di hon, truyen sinh linh hon (linh hon cung do cha me trc tiep sinh ra)
Trance: Xuat than, ong nhap; hon me
self-hypnotic t.: t ky xuat than
Tranquil(l)izer: Thuoc an than
Tranquillity: Lang yen, yen tnh, thanh than
Transcend: Vt qua len tren, sieu thang/viet
Transcendence: Sieu viet tnh (ac tnh cua TC)
Transcendent: Sieu viet; sieu nghiem
Transcendental: Sieu nghiem; tien nghiem
t. meditation: chiem nguyen/niem sieu nghiem; tnh toa nhap thien (An o)
t. method: phng phap sieu nghiem, tien nghiem
t. philosophy: triet hoc tien nghiem (J. Marechal)
t. theology: than hoc tien nghiem (K. Rahner)
Transcendentalism: Thuyet tien nghiem
Transcendentals: Tien nghiem thuoc tnh (ac tnh co hu va tat yeu cua moi hu the)
Transcultural: Sieu van hoa
Transempirical: Sieu thc nghiem
Transept: Canh ngang, gian ngang (nha th)
Transfer(-ence): Di chuyen, chuyen di, chuyen di; chuyen nhng; thuyen chuyen
t. of pastors: thuyen chuyen cac cha s (k 1748)
Transfiguration: Bien hnh; le Chua hien dung (6-8)
Transfinalisation: Chuyen oi cu canh
Transformation: Bien oi, bien che; bien tnh
Transformism: Thuyet bien chung/hoa
Transgression: Vi pham, pham phap
Transient: Thoang qua, chong tan, phu du; lang thang
t. cleric: giao s lang bat
Transignification: Chuyen oi y ngha, bien ngha
Transitional: Chuyen tiep, qua o
t. deacon: pho te chuyen tiep (e lam LM)
Transitive: Bac cau; ngoai ong (oi lai vi intransitive: noi ong t)
t. verb: ngoai ong t
Transitoriness: Tnh: nhat thi, tam thi
Translation: Phien dch, thong dch; ban dch; di chuyen, chuyen di; thuyen chuyen; mang i
Transliterate: Chuyen ch, phien t
Transmigration of souls: Luan hoi, au thai lai; di c, di tru
Transmission: Truyen lu; truyen at, chuyen giao; truyen phat; truyen ong
Transmutation: Chuyen hoa
Transparent: Trong suot; trong sang, ro rang
Transplantation of organs: Cay/ghep bo phan (cua c the)
Transposition: oi cho, chuyen/hoan v; chuyen ieu
Transsexual: Ng. tam tnh tha gii (ng. cam thay va hanh ong nh mnh la thuoc gii khac vi gii tnh cua than xac mnh); ng. phau bien gii the (n thanh nam, hoac trai lai)
Transubjectivity: Sieu chu the tnh
Transubstantiation: Bien oi ban the, bien the
Trappistine Sisters: N tu Dong Xito nhat phep (OCSO, La Trappe, Phap)
Trappists: Tu s Dong Xito nhat phep
Treasury: Kho bac, ngan kho; kho tang; bo tai chanh
t. of merits: kho tang cong c/trang
t. of the Church: kho tang cong c cua GH
Treatise: Thien chuyen khao; luan an; luan thuyet
Trent, council of: Cong ong Trento (1545-1563)
Trental: Chuoi le cau hon 30 (ngay lien tiep)
Trespass: Xam pham; xam nhap; lam dung; vi pham, pham phap; xuc pham, pham toi
Triad: Tam v; bo/nhom ba
Trial: Th/th nghiem; th luyen, th thach; x an
t. of Jesus: vu x c Giesu
Tribalism: Che o bo lac, chu ngha bo lac; nao trang: bo lac, tong toc
Tribe: Bo lac, bo toc
Tribulation: Kho au, gian truan, bat hanh; th thach
Tribunal: Toa an, phap nh; ghe quan toa
competent t.: toa an co tham quyen
t. of first instance: toa [an] s tham
t. of public opinion: toa an cong/d luan
t. of second instance: toa [an] trung cap
Tribute: Cong vat, cong le; phan cong hien; ton knh, tung phuc
Trichotomism: Thuyet tam phan (con ng. co linh hon, giac hon (hay hon phach) va the xac)
Trichotomy: Phan/che lam ba, tam phan phap
Tridentine: Thuoc Trento
t. mass: Thanh Le theo nghi thc Pio V (n. 1570)
Triduum: Tuan tam nhat
t. sacrum/paschal: tam nhat: thanh, vt qua
Trikirion: Chan nen ba nhanh
Trilogy: Tac pham bo ba
Trination: Lam ba le mot ngay
Trinitarian: Thuoc: Tam V, Ba Ngoi
t. doctrine: giao ly ve TC Ba Ngoi
t. dogma: tn ieu ve TC Ba Ngoi
t. formulas: cong thc tam v (trong Tan c)
t. properties: ac tnh ca v (cua moi Ngoi trong Tam V)
t. theology: than hoc ve Ba Ngoi, Tam V hoc
Trinitarianism: Long tin vao Thien Chua Ba Ngoi; hoc thuyet ve TamV
Trinitarians: Tu s Dong Chua Ba Ngoi (OSST, n. 1198)
Trinity, The Most Holy: Thien Chua Ba ngoi, Tam V Ch Thanh
T. sunday: Chua nhat le Chua Ba Ngoi (Chua nhat I sau le Hien xuong)
Triple: Gom ba; gap ba
t. candle: chan nen ba cay
t. judgment: nhan nh ba mat (ve nhac thuat, phung vu, muc vu, oi vi cac tac pham thanh nhac Hoa Ky)
t. time: nhp ba
Triptych: Tranh bo ba; sach gap lam ba; tac pham ba hoi
Trisagion: Kinh Tam thanh tung ("Thanh Chua tri! Thanh Toan nang! Thanh Bat t! Xin thng xot chung con!:" Bizantino)
Tritheism: Thuyet tam than, tam than giao
Trito-Isaiah: Isaia th ba (cac chng 56-66 trong sach Is)
Triumph of the Cross: Suy ton Thanh Gia (14-9)
Triumphalism: Thai o ac thang, huenh hoang, t cao
Triumphant, Church: GH: hien thang, khai hoan
Triumvirate: Che o tam hung, tam au che
Triune: Nhat Tam: mot Chua ba Ngoi
Trivium: Tam khoa
Troparion: oan kinh ngan (trong phung vu ong phng: rut y t Kinh Thanh, hp vi y ngha cua ngay le mng)
Truce of God: Hu chien v Chua (vao cac ngay hoac dp le ln: Trung co)
Truism: Le ng nhien, ieu co nhien
Trullo, council of/in: Cong ong Trullo ("phong vom": do hoang e Giustiniano II trieu tap n. 691)
Trust: Tin cay, tn nhiem; ky vong; uy thac; lien hiep cong ty doanh nghiep
Trustee: Uy vien quan tr
Trusteeism, lay: The che uy vien (giao dan bau c cac uy vien e quan ly giao x)
Truth: Chan ly, s that
logical t.: s that luan ly
moral t.: chan ly luan ly
metaphysical/ontological t.: chan ly hu the
Truthfulness: Chan ly/thc tnh, xac thc tnh (ung s that)
t. of the Bible: chan ly tnh/ xac thc tnh cua KT
Tubingen school: Trng phai [than hoc] Tubingen (c)
Tumulus: Nam mo
Tunic(le): Ao phu pho te
Tutelary: Bao tr, giam ho
t. angel: thien than ban menh, ho menh
t. saint: thanh bon mang; thanh bao tr
Tutiorism: ai xac cach thuyet (chu trng cho la phai hanh ong theo y kien chac hn, khi ho nghi ve mat luan ly)
Tutior pars: Pha/quan iem co ly le chac hn
Tutor: Giam ho; gia s; tr giao
Twelve, The: Nhom Mi hai (Tong o)
t. anathematisms: 12 khoan ket an (cua Cyrillo Alexandria chong Nestorio, n. 430)
Two-source theory: Thuyet nh can (1:= phuc am Mt va Lc co hai nguon lieu: Mc va Q; 2:= co hai nguon mac khai: KT va Truyen Thong)
Two-swords theory: Thuyet song quyen (Trung co: trong GH hai gm: thieng lieng [quyen ao: giao pham/s] va the tuc [quyen i: giao dan, vua, quan,...], va quyen ao gi u the)
Tychism: Thuyet ngau nhien (Peirce, 1914)
Tympan(um): Vat tng hnh noi (tam giac hay tng t, ni en Hy lap hoac tren ca nha th)
Type: Kieu mau; ien hnh; (KT) tien trng, d bieu
Typikon: Sach nghi thc (ong phng)
Typological: Thuoc typology
t. sense: y ngha: tien trng, ien hnh
Typology: Thuat chu giai: tien trng, d bieu; nhan hnh luan; loai hnh hoc
Tyrannicide: Giet bao chua
Tyranny: Bao ngc, chuyen che, ap bc