T VNG TRIET THAN CAN BAN

ANH VIETN

Nabi: Tien tri, ngon s
Nahum: Na-khum, Nk
Naive(-ty): Ngay th; ngay ngo, kh khao
Name: Ten, danh
Holy N.: Thanh Danh Giesu
n. day: ngay le bon mang (ngay mng ten thanh)
Narcissism: Ai ky, t ky ai mo
Narcotic: Thuoc me, gay me; ma tuy
Narrative: Trnh thuat, tng thuat, ky thuat, ke chuyen
n. of the institution: phan tng thuat viec lap Thanh The
n. theology: than hoc ky thuat
Narrow: Hep, chat; hep hoi
n.-minded: au oc hep hoi, nho nhen
Narthex: Tien phong/ng (phan trc: t ca vao cho ti long chnh nha th; x. vestibule)
Natality: Ty le sinh e
National: Thuoc dan toc, quoc gia; kieu dan
N. Catholic Church: GH c. g. quoc gia (ly khai; x. Old Catholics)
n. parish: giao x tong dan (cung la tong nhan: danh cho giao hu thuoc mot goc quoc tch, dan toc, van hoa... nao o, song tai mot vung trong nc khac)
Nationalism: Chu ngha: dan toc, quoc gia
Nativism: Chu ngha ban x (Hoa ky); thuyet: bam sinh, tien thien tnh
Nativity: Le Sinh Nhat
N. of Our Lord: Le Giang Sinh
N. of the Blessed V. Mary: Sinh Nhat c Trinh N Maria
Natura: Thien nhien
n. naturans: thien nhien sang tao (TC)
n. naturata: th. n. thu tao
Natural: Thien nhien; t nhien; bam sinh
n. child: con ngoai hon (hoang)
n. family planning: ke hoach hoa gia nh theo phng phap t nhien
n. gift: thien t
n. history: van vat hoc
n. law: luat t nhien
n. order: t nhien gii
n. resources: tai nguyen thien nhien
n. revelation: mac khai t nhien
n. rights: nhan quyen t nhien
n. sciences: cac nganh khoa hoc t nhien, t nhien hoc
n. selection: chon loc hoac ao thai t nhien
n. theology: than ly hoc, bien than luan (da theo ly tr ma tm hieu ve TC; Rm 1:20)
Naturalism: Chu ngha t nhien (phu nhan sieu nhien; theo khuynh hng thuyet duy thc va chu ngha hien thc)
Naturalist: Nha t nhien hoc
Nature: Thien nhien; ban tnh
divine n.: thien/than tnh
human n.: nhan tnh
Naturism: Chu ngha thien nhien (lay thien nhien lam goc ngay ca cho ton giao; dung thien nh. vao phng phap tr lieu; tr ve vi th. nhien: song gia th. nhien, dung thc an t nh. va mac ao t nhien tc la theo mot khoa than; x. nudism)
Nave: Long nha th
Nazarene or Nazorean: Ng. Na-da-ret; phai Na-da-ret (kito hu thi au)
Nazareth: Thanh Na-da-ret
Nazarite or nazirite: Thuoc phai Na-dia (thanh hien va gi mot so li khan, x. Tl 13:5-7; 16:17; Ds 6:1-21; Cv 18:18)
Nazism: Chu ngha quoc xa
Necessitas: Nhu cau; can/tat yeu, can thiet
n. congruentiae: tat yeu/ thiet: thong ly, thng le (theo le thng va bi tng hp vi cac ly le khac)
n. consequentiae(tis): tat yeu /thiet: d hau, hau ket
Necessity: Can/khan thiet; bo buoc; nhu yeu pham; tat yeu tnh (oi lai vi contin-gency: bat tat, ngau nhien, ot xuat)
antecedent n.: tat yeu: d tien, tien hanh
argument of n.: ly chng duy tat yeu
consequent n.: tat yeu: d hau, hau ket
n. of coaction: can thiet v bat buoc (khong the lam khac)
n. of goal: can thiet v muc tieu (nham ti)
n. of means: can thiet v la phng tien (phai dung)
Necrology: So t; tieu s ngi chet
Necromancy: Thuat chieu hon, ong bong
Necrophilia: Loan dam t thi
Necropolis: Ngha a, bai tha ma
Negation: Phu nh; phu nhan, t choi
Negative: Tieu cc, phu nh, t choi
n. theology (way): than hoc phu nh (dung con ng phu nh e tm hieu ve TC)
Negativism: Chu ngha phu nh; thai o tieu cc
Neglect: Khinh xuat, sao lang, chenh mang, bo be
Negligence: X. neglect
Nehemiah: N-khe-mia, Nkm
Neighbo(u)r: Ng.: hang xom, lang gieng, ben canh; ong loai
love of n.: yeu thng: tha nhan, ong loai
Nem con (nemine contradicente): (khong mot ai phan oi) ong thanh/ loat tan thanh, hoan toan nhat tr
Nemesis: N than bao phuc/ ng
Neo-: Tan, mi
Neo-Catholics: Tan Cong giao (Anh giao hoac mot so giao phai Tin lanh)
Neocatechumenate: Phong trao tan d tong
Neo-chalcedonianism: Trng phai Tan Calceonia
Neolithic: Tan thach ai (x. mesolithic, va paleolithic)
Neologism: Tan tao t, t ng mi
Neo-orthodoxy: Tan Chnh thong (K. Barth)
Neophyte: Tan tong
Neoplatonism: Tan hoc thuyet Plato
Neo-scholasticism: Hoc thuyet tan kinh vien
Neo-thomism: Tan hoc thuyet Toma
Nepotism: Thoi con ong chau cha, che o gia nh tr
Nescience: Khong biet, vo tri, bat kha tri
Nesteia: An chay kieng tht (ong phng)
Nestorianism: Hoc thuyet (GH) Nestorio, Canh giao
Nether world: Am ty/phu
Network: Lien oan (Cong giao My)
Neurasthenia: Chng suy nhc than kinh
Neurosis: Chng loan than kinh chc nang; nhieu tam
Neuter: Trung tnh, giong trung; vo tnh; trung lap
New: Mi, tan; tan tien
n. born: tre s sinh
n. covenant: giao c mi
n. creation: cong trnh tao dng mi, tao vat mi
n. Eve: Eva mi (danh hieu M)
n. Testament: Tan c
News: Tin tc
good n.: tin mng
Nexus: Moi ket; quan/lien he
causal n.: quan he nhan qua
Nicaea or Nicea: Nicea (cong ong n. 325, 787)
Nicene Creed: Kinh tin knh Nicea
Nicolaitans: Lac giao Nicola (Kh 2:6)
Night: em toi, canh toi tam
n. of the soul: em en tam hon
n. of the senses: em en cam quan
n. of the spirit: em en tam than
n. prayer: gi kinh toi
Nightmare: Ac mong
Nihil obstat: "Khong g ngan tr" (co the an hanh)
Nihilianism: Thuyet h v (cho rang nhan tnh K ch la h v hoac la ao the)
Nihilism: H vo thuyet, diet tnh thuyet
Nimbus: Hao quang, vang sang
Nirvana: Niet ban
Nisi: Tr phi, vi ieu kien; tam thi
decree n.: ngh quyet (ly hon) vi ieu kien
Noah: No-e
N'-s ark: Thuyen No-e
Nobility: Cao thng, thanh cao; thanh nha; quy toc/phai
Noble: Cao quy; quy toc/phai
n. guards: can ve thng trat (cua GH; c Phaolo VI giai tan nam 1968)
Noel: No-en
Noctambulism: Chng mong du
Nocturn: Kinh em (xa: gom Kinh sach va Kinh sang cua Phung vu gi kinh ngay nay)
Nocturnal emission: Mong di/tinh
Noesis: T duy; nhan thc; tri nang
Noetic: Thuoc: ly tr, tinh than, tri nang
Nolascans: X. Mercedarians
Nomadism: Che o: du muc, du c
No mans land: Vung at vo chu (nam gia hai quan tuyen)
Nomenclator: Nha: thuat ng hoc, danh phap (khoa at ten); ng. xng danh (cac v khach)
Nominal: Thuoc ten, danh t; ch co ten (hu danh vo thc), theo danh ngha, h v
n. authority: h quyen
n. value: gia tr danh ngha; gia phap nh (tien te)
Nominalism: Thuyet duy danh
Nominative: Danh cach (hnh thai cua t lam chu ng)
Nomism: Thuyet duy luat, nao trang vu luat phap
covenantal n.: hoc thuyet duy Luat giao c
Nomocanons: Cac bo su tap luat (gom ca giao luat lan dan luat trong khoang cac tk 4-7)
Nomos: Luat, quy luat
Non-: Khong, vo, bat, phi
n. believer: ng.: khong tn ngng, vo tn
n. chalcedonian: khong nhan c Calceonia
n.-christian: khong kito
n. committal: khong cam ket, lng l, nc oi
n.-conceptual: phi khai niem
n.-confessional: phi tn phai
n. conformist: phi cong le; c ong hoa, khong theo thi; ng. khong [chu] theo quoc giao (Anh giao)
n. consummation: bat hoan hp (hon phoi; k 1697)
n.-discursive: phi suy ly/luan
n.-identity: bat ong nhat tnh
n.-intervention: khong can thiep
n.-placet: phu quyet
n.-proliferation: han che/ cham dt pho bien
n.-refexive: phi phan tnh
None: Gi th chn (nhat tung)
Nonviolence: Bat bao ong, hieu hoa (khc t bao lc)
Noogenesis: Qua trnh: phat sinh tr khon, hnh thanh tam tr
Noosphere: Tr quyen, canh gii tam linh
Norm: Quy tac/pham, tieu chuan, chuan mc
Norma: X. norm
n. normans (normative norm): quy pham chuan tac
n. normata (dependent n.): quy pham quy nh (phu thuoc)
Normative: Thuoc: quy pham, tieu chuan, chuan mc
Notary: Cong chng vien, luc s (k 484)
Notes: iem ghi, chu cuc; ac iem
n. of the Church: ac tnh (hu hnh) cua GH
theological n.: nh mc than hoc (bac thang gia tr giao ly dung e xac nh mc o chnh tn cua cac iem, cac van e, cac lap trng than hoc... trong he thong tn ly; gom cac nh mc nh: de fide/thuoc [noi dung] c tin [do mac khai minh nhien cua TC], de fide definita/thuoc c tin minh nh, proxima fidei/can tn, theologice certa/xac ang ve mat than hoc; ngc lai th co: theological censures. X. theological)
Nothingness: H vo/khong
Notion: Y niem, khai niem; (trong TC) biet ky, ac thu cach, t cach (cua moi Ngoi trong TC Ba Ngoi)
Notional: Thuoc khai niem; thuan ly, t bien; (trong TC) thuoc ac thu cach, t cach
n. acts: hanh ong biet ky, ac thu cach (rieng cua moi Ngoi trong TC)
Notoriety: Ro rang, ranh ranh, hien nhien, ai cung biet, tieng tam, noi tieng (cach rieng la xau)
Notorious: X. notoriety
n. fact.: s kien: a ranh ranh, to tng (k 15)
Noumemon: Ban the, t the, thc the (cua "hien tng"); (Kant) oi tng trc giac tr thc
Noun: Danh t
Nous: Tr khon/tue, tinh than
Nouvelle theologie: Than hoc mi (trao lu oi mi than hoc tai Phap, do Y. Congar, H. De Lubac...chu xng: b Thong iep Humani generis [n. 1950] ch trch)
Novatianism: Thuyet Novatiano ( 257, cam tha toi trong)
Novelty: Mi me; mi la; tan pham
Novena: Tuan chn ngay
Novice: Tap sinh; ng.: tap s, cha co kinh nghiem
Novissima: Cac ieu cuoi cung, thc tai thi canh chung
de Novissimis: canh chung hoc
Novitiate: Tap vien, nha tap; thi ky nha tap
Nuance: Sac thai; tieu d
Nubility: Tuoi: cap ke, cap hon, ket hon
Nuclear: Thuoc hat nhan
n. deterrence: [vu kh] hat nhan kinh cu (nham ngan chan bang cach lam cho s)
n. family: gia nh hat nhan (tieu gia nh: ch gom cha me va cac con)
n. fission: phan ra hat nhan, phan hach
Nudism: Khoa than; chu ngha khoa than
Nudity: Tran truong; tran trui
Nullification: Huy bo, vo hieu hoa, bai hieu (k 10)
Nullity: Vo hieu, bat thanh; ng. bat tai
Number: So, so lng; nhom, bon; tiet muc; nhp ieu
n. of the Beast: so cua Con Thu (=666: Kh 13:18)
Numbers: Dan so, Ds
Numen: Than
Numinosum: Than thieng
Numinous: Than thieng, linh thieng; sieu tr
Nun: Ba s, n tu, ni co (Nha Phat)
Nunc: Bay gi
n. dimittis: ca vnh Simeon (Lc 2:29-32)
n. stans: hien tai vnh hang
Nunciature: Toa/chc s than Toa thanh
Nuncio: S than Toa thanh
Nunnery: N tu vien
Nuptial: Thuoc: hon nhan, hon le
n. blessing: phep lanh hon phoi
n. Mass: Thanh Le hon phoi
n. mystery (=baptism): mau nhiem hon c
Nurture: Nuoi nang, dng duc
Nutus (-um): C ch (ra hieu bang au: gat/lac au; vg. thu khang: gat au ong y), dau ch; dau to y, ch th, menh lenh (x. ad nutum: theo y...)
Nymphomania: Chng n cuong dam