T VNG TRIET THAN CAN BAN

ANH VIETI

Iamb(-us): Nhp th iamb
Ibid, I"(-em): T xuat x a trng dan, nh tren
Ichthus (Icqu"Symbol"V): Ca (ky hieu ghi tat cac t Hy lap, co ngha: "Giesu Kito Con Thien Chua Cu tinh")
Icon, ikon: Anh/tranh tng thanh
Iconoclasm: ap pha anh tng; lac giao bai tr anh thanh
Iconoclast(-ic): Ng. bai tr (pha) huy anh thanh
Iconodule: Ng. knh sung anh thanh
Iconography: Khoa anh thanh, anh tng hoc
Iconolatry: Th anh tng
Iconomachy: Bai tr viec th anh tng
Iconostasis: Bnh phong anh tng (ngan cung thanh: ong phng)
Idea: Y tng, y niem, khai niem; y kien
Ideal: Ly tng; mau mc (Plato); duy tam
Idealism: Chu thuyet duy tam; chu ngha ly tng
Ideation: Hnh thanh y niem, lap y
Idem: Nh tren, cung the
Identify(-ication): ong nhat hoa; nhan ra, n.biet; nhan dang
Identity: ong nhat tnh; ac tnh; can tnh, ban sac; can cc
i. crisis: khung khoang ban sac
Ideogram: Ky hieu ghi y
Ideology: Y thc he, chu ngha
Idiom: Tho ng, tieng a phng; thanh ng, ac ng; cach dien at; ac tnh
communication of idioms: chuyen thong ac tnh
predication of i.: ap dung ac tnh (cua thien tnh cho nhan tnh va trai lai)
Idiosyncrasy: ac tnh, t chat; ac ng
Idol: Than tng, ngau t., ngau than
Idolatry: Th ngau tng, ngau than
Ignominy(-ious): e tien, ang khinh
Ignorance: Vo tri (k 15), khong hay biet; ngu ot, vo hoc
invincible i.: vo tri bat kha triet
vincible i.: vo tri kha triet
Ignore: L i, m i, lam nh khong biet en; khong e y, .tam en, coi nh khong co
IHS: Giesu (3 ch au cua t Hy lap Ihsou"Symbol" V
Ikon: X. Icon
Illation: Hau/quy ket, suy ra
Illative: Nhap cach; hau ket, suy ra
i. sense: y ngha hau ket
Illegal: Bat hp phap; trai luat
Illegitimacy: khong hp phap; e hoang
Illegitimate(-acy): Khong hp phap; khong chnh ang, kh.ch.thc; khong hp ly; vo can c; ngoai hon nhan, t sinh
i. child: con hoang
Illicit(-ceity): Bat hp phap, bat chanh, trai phep
Illiteracy: Nan that hoc, mu ch
Illuminati: Phai quang chieu, thien giac (Alumbrados; Rosicrucians, mot dang tam iem)
Illuminative(-ion): Giac ngo, quang minh, chieu sang
i. way: minh ao, ng/giai oan giac ngo, bac c chieu
Illuminism: Thuyet thien cam, thien quang luan
Illusion: Ao tng, ao anh, ao giac
Illusionism: Ao tng luan
Illusionist: Nha ao thuat
Illustration: Minh hoa, minh trnh; th du
Image: Anh, tng; hnh tng, hnh dung; y tng
i. of God: hnh anh TC
veneration of i.: ton knh anh tng (k 1188)
Imagery: Hnh anh (van chng); tng hnh
Imagination: Tr tng tng; tng hnh, hnh dung
Imago repreasentativa: Hnh anh bieu trng
Imam: Thay ca (Hoi giao)
IMC (International Missio-nary Council): Hoi truyen giao quoc te (Tin lanh)
Imitation: Bat chc, noi (theo) gng
Imitation of Christ: Gng Chua Giesu, Sach gng phuc
Immaculate: Trong trang; tinh khiet, khong ty vet
I. Conception: M Vo nhiem nguyen toi
I. Heart: Mau Tim Vo nhiem c Maria
Immanence: Noi tai tnh
divine i.: TC trong moi s
Immanent: Noi tai
i. justice: cong chnh n. t.
i. Trinity: Tam V t tai ( trong chnh mnh)
Immanentism: Thuyet noi tai
Immanuel: TC--cung-chung-ta (Mt 1:23)
Immaterial(-ity): Phi vat chat, vo the; vo hnh; khong ang ke
Immaterialism: Thuyet phi vat chat
Immature(-ity): Non nt, au tr
Immediacy: Trc tiep, tiep can; tc thi; khan cap
mediated i.: trc tiep tnh qua trung gian
Immensity: Menh mong, bao la, vo bien
Immerge: Chm vao
Immerse(-ion): Dm, nhung, nhan chm (trong nc)
baptism by i.: ra toi bang cach dm xuong nc
Imminent(-ce): Gan en, sap xay ra, can ke; cap bach
i. expectation: ch ngay quang lam can ke
Immoderate(-ion): Thai qua, qua o; khong ieu o, vo o
Immodeste(-y): Khiem nha, vo le, bat lch s, so sang, tr tren; vo liem s; t phu
Immolation: Sat te; hien te
bloody i.: s. t. am mau
commemorative i.: s. t. tng niem
mystical i.: s. t. huyen nhiem
Immoral: Vo luan, oi bai
Immoralism: Thuyet phi ao c
Immortal(-ity): Bat t; bat diet; bat hu
Immortalization: Bat t hoa; bat diet hoa; bat hu hoa
Immovability: Khong the thuyen chuyen
Immovable: Khong the di chuyen; bat di dch, co nh, bat ong; khong the bai mien; kien nh, k. quyet
i. feasts: ngay le co nh
Immunity: Kha nang chong benh, kh.n. mien dch; mien tr, ac mien
Immunology: Mien dch hoc
Immutability: Khong the oi thay, bat bien
Impanation: Nhap binh ("hien dien trong banh": lap trng cho rang sau truyen phep, banh van con nguyen la banh: Luther)
Impassibility: Bat kha thu nan, khong the au kho
Impassive: Khong xuc ong, than nhien, iem tnh
Impatience: Thieu kien nhan, th. nhan nai, sot ruot
Impeccability: Tnh khong the pham toi
metaphysical i.: t ban tnh
moral i.: do bi long trung kien
Impeccancy: Khong pham (kh.co) toi (trong thc te)
Impeded see: Can toa (k 412)
Impediment: Ngan tr, tr ngai
canonical i.: n. t. giao luat (k 180)
diriment i.: n. t. tieu hon (k 1073)
hindering i.: n. t. can hon
Impenitent(-ence, -ency): Bat hoi, khong an nan, cng long
final i.: bat hoi khi lam t, chet d
Imperative: Bat buoc, cng bach, c.che; qua quyet; cap bach; menh lenh cach
categorical i.: menh lenh dt khoat
Imperfect(-ion): Bat toan, khiem khuyet, thieu sot
i. contrition: uy hoi
Impersonal: Phi ngoi v, ph.nhan cach; khong lien quan en rieng ai; khong ch; phiem ch.; khach quan
i. verb: ong t khong ch, .t.khong ngoi
Impersonalization: Phi ngoi v hoa; bien thanh cach noi ch trong; khac quan hoa
Impersonate(-ion): Nhan cach hoa; la hien than cua; bat chc, nhai lai, gi mot vai dien xuat; mao danh, m.dang, gia dang, gia mao
Impetratory prayer: Khan nguyen
Impiety: Nghch ao, bang bo; bat hieu
Implication: Lien can, l.luy; ham y, ngu y, tiem y
Implicit: Mac nhien, ngam an, tiem an
Imposition: at e; ap at, bat phai chu
i. of hands: nghi thc at tay
i. of penalty: ra hnh phat
Impossibility: Bat kha d tnh
moral i.: b. kh. d thc te
physical i.: b. kh. d vat ly
Impotence: Bat lc; benh liet dng
antecedent i.: b. l. d tien (co trc khi ket hon)
psychic i.: b. l. d tam chng/tam ly
Imprecatory Psalms: Thanh vnh tr ac (Tv 7,35,69,109, 137; xem: Cursing Psalms)
Impregnation: Tham nhuan, th.m, tiem nhiem; lam thu tinh, th.thai, th.phan
Imprescriptible: Khong thi hieu (phai ra toa)
Imprimatur: Chuan an, cho phep in
Imprimi potest: Co the in c
Impromptu: ng khau; ng bien; bai th/nhac tc hng
Improperia: Li than trach, ta than ca (phung vu th 6 Tuan Thanh)
Impropriation: The tuc hoa tai san cua ton giao; cho giao dan hng bong loc giao s
Impulse: Xung ong, x.nang; kch giuc, thuc ay
Impurity: D ban, o ue; dam o
legal i.: o ue theo luat
Imputability: Co the quy trach, quy toi
Imputation: Quy gan; quy trach, q.toi, o loi
i. theory: gia thuyet quy thuoc (tnh trang cong chnh hoa ch cot tai cho TC "quy thuoc" cho toi nhan s cong chnh cua K, ch ve pha con ng. th van khong co g thay oi)
Imputed justice: Cong chnh quy thuoc (cua K cho con ngi)
In abstracto: Cach tru tng
Inaccurate: Khong ung, sai; khong chnh xac, khong chnh; thieu sot
In actu: Hien the
i. a .primo: h. th. e nhat (tiem nang)
i. a. exercito: h. th. trong hanh ong
i. a. secundo: h. th. e nh (hien thc)
i. a. signato: h. th. trong y ngha
Inadequate(-cy): Khong thch ang, kh. thoa ang, kh. phu hp; khong ay u
In adjecto: Ni phu t
In albis: (Chua nhat) Ao trang (tiep sau le Phuc sinh)
In alio: Tai tha
Inanimate: Vo sinh kh, vo hon; vo tri vo giac, bat tnh; te nhat
In anima vili: Tren thu vat (th nghiem)
In articulo mortis: Trong gi lam t, giay phut lam chung
Inaugurate: Khai mac, kh. trng; m au, khanh thanh; nham chc
Inborn: Bam sinh, thien phu, t nhien
Incantation: Than chu; bua phep
Incapacitating law: Luat bai nang
Incardination: Nhap tch (k 265)
Incarnation: Nhap the
Incarnationism: Thuyet nhap the
In cauda venenum: oc hai nam tai ang uoi/oan chot
In causa: Tai can
Incense: Hng tram; ot hng, xong h.
Incest: Loan luan
Inchoative: Bat au, khi .
Incinerate: Hoa thieu/tang
Inclination: Khuynh hng, thien h., nghieng chieu; cui au, cui mnh
Inclusive(-ion, -ness): Bao gom, gom co, g.ham
i. language: loi noi gom ham
Incognito: Dau ten, an danh, b mat
go about i.: vi hanh
Incoherence: Ri rac, thieu mach lac; khong chat che
Incommunicable(-bility): Khong the truyen at, bat kha thong
Incommutable: Khong the thay the
Incompetent: Bat tai thieu kha nang; khong u tham quyen, vo tham quyen
Incomprehensibility: Bat kha thau at, khong the hieu c (mau nhiem tuyet oi)
Incongruity: Khong hai hoa, kh.hoa hp; khong thch hp, kh.can xng; khong phai phep, bat lch s
Inconsistent: Khong nhat quan, mau thuan
Incontinence: Khong tiet duc, hoang dam; khong kiem che c
Incorporation: Phoi hp, sap nhap, thu nhan; gia nhap, nhap tch
Incorporeal: Vo the, vo hnh; thieng lieng
Incorruptibility: Khong the h nat (bien chat), bat hu; khong the mua chuoc
Incredible: Bat kha tn, khong the tin c; la thng, kho tin, khong the tng tng c
Incredulity: Vo tn, khong chu tin, cng long tin; hoai nghi, ng vc
Incubation: Ap trng; ap u; thi gian u benh; cau mong (thuat boi toan: ngu qua em ni cac en mieu mong nhan c mong bao cua y than bay cho cach cha lanh benh)
Incube(-us): Quy c (pha hai phu n trong giac ngu theo me tn co, oi lai vi succubus: quy cai), bong e, mong dam
Inculturation: Hoi nhap van hoa, ban a (x) hoa
liturgical i.: ban x hoa phung vu
Incumbent: Thuoc phan s, co trach nhiem; ng. gi nhiem vu
Incunabula: An ban tien khi (trc n. 1501)
Indecent(-cy): So sang, khong oan trang
i. assault: cong xuc thuan phong my tuc, tan cong so sang, bao hanh dam ang
Indefectibility: Bat kha khuyet, bat kha mai mot; trng ton
Indefinite: Khong xac nh, bat nh, phiem nh, map m; vo han; vo nh the
Indelible character: An tch khong tay xoa c, khong phai nhat
Indeterminacy, principle of: Nguyen ly bat xac nh (Heisenberg)
Indeterminate penalty: Hnh phat khong xac nh
Indeterminism: Thuyet phi tat nh, bat nh
Index: Muc luc; ch so
i. of forbidden books: th muc sach cam
Indict(-ment): Truy to; ban cao trang
Indifference: Lanh am, th , dng dng; bnh tam; phiem nh; trung lap, khong thien v
Indifferentism: Th , lanh am, dng dng (nhat la oi vi ton giao); 1. hoc thuyet phu nhan bon phan ton th TC; 2. chu thuyet ong hoa cac ton giao (coi ao nao cung the thoi/giong nhau)
Indigenize(-ation): Ban x hoa, ban a hoa
Indigenous: Ban x/a
Indissolubility: Bat kha phan ly (k 1056)
intrinsic i.: b. kh. ph. ly noi tai
extrinsic i.: b. kh. ph. ly ngoai tai
Individual: Ca nhan/the; rieng re, ca biet; oc ao
i. believer: tn hu theo t the la ca nhan
Individualism: Ca nhan chu ngha
Individuality: Ca nhan tnh; ca biet tnh; ca tnh; ca nhan
Individualization: Ca biet hoa
Individuation: Ca the hoa
In divinis: Trong Thien Chua, thuoc than s
Indoctrination: Truyen thu; nhoi so (y thc he)
Induction: Bo nhiem; le nham chc; (ly luan) quy nap; dan chng; (ien) cam ng; (sinh) kch ng; li ta
Indulgence: An xa; khoan dung/th; nuong chieu, buong tha
partial i.: tieu xa (k 993)
plenary i.: ai xa
Indult: ac phap; ac quyen; ac mien
i. to leave an Institute: phep xuat dong (k 728)
Indwelling of the Holy Spirit: Thanh Than c ngu trong tam hon
Inebriate: Say sa, nghien ngap; lam: say sa, me man
Ineffable: Khon ta, kho ta nen li
Inerrancy: Vo ngo, khong sai lam (Kinh Thanh)
Inertia: Quan tnh; oa tnh, tnh tr y
In esse: Hu the tai the
In extenso: Toan bo; toanban; dai rong
In extremis: giay phut cuoi cung, gi lam chung
Infallibilists: Ng. thuoc phai bat kha ngo (trong cong ong Vaticano I: chu trng can phai nh tn ac an bat kha ngo cua GH)
Infallibility: Bat kha ngo tnh
Infallible: Bat kha ngo
i. teaching authority: quyen giao huan vo ngo (k 749)
Infamy: Nhuc nha, o danh, b oi
i. of law: o danh chieu luat
i. of fact: o danh chieu s
Infancy: Thi/ tuoi th au
i. narratives/gospels: trnh thuat ve thi th au cua . Giesu, Phuc am au thi
Infant Baptism: Ra toi: tre th, tre con
Infanticide: Giet tre th/ con, sat nhi
Infatuation: Si me, say am, cuong me
Infer(-ence): Suy dien; suy luan; quy ket
Inferior: Di, thap/nho hn; thap kem; ngi be/cap di
Infernal: Thuoc a/hoa nguc; quy quai; ghe gm
Infibulation: Tuc khau khoa (am ho hoac au dng vat: ngan giao hp)
Infidel(-ity): Lng dan; vo tn ngng; khong trung thanh, bat trung, boi bac
negative i.: vo tn khiem cach (vo toi )
positive i.: vo tn co cach/ tnh (t choi c tin)
privative i.: vo tn khuyet/ tieu cach, mat c tin (co loi)
In fieri: ang hnh thanh
Infinite: Vo bien, vo cung, vo tan
potential i.: vo bien tiem cach
relative i.: vo bien tng oi
The. I.: ang Vo Bien, Thng e
Infinitive: Nguyen the, dang vo nh, v bien cach
Infinitude: Tnh: vo bien, vo tan
Infinity: Khong b ben, vo bien; vo cc
Inflict: Tuyen ket/phat, giang phat, bat phai chu
inflicted penalty: hnh phat hau ket
Infralapsarian: Tnh trang hau sa oa (thuyet cua mot nhanh Calvin)
Infuse(-ion): Phu bam, thong ban; thien phu
infused knowledge: kien thc thien phu
i. virtues: nhan c thien phu
Ingratitude: Vo n
Inhere(-ence): Gan lien, i lien, von co; co hu
Inhibition: c che, nh ch; cam oan, ngan chan
Iniquity: Bat cong; oi phong bai tuc, toi pham
mystery of i.: mau nhiem toi ac (2Ts 2,7)
Initiation: Khai tam, m au, nhap mon
Initiative: Sang kien, khi xng
Initium fidei: Bc au c tin, c tin buoi au
Injunction: Lenh truyen, huan/menh lenh, ch th; lenh toa
Injustice: Bat cong
In memoriam (fidelium defunctorum): e tng nh (cac tn hu a qua i)
Innascibilitas: Bat kha thu sinh tnh (khong the do sinh n ma co: Tam V hoc)
Innate: Bam sinh, thien phu
Inner: Ben trong, sau kn
i. man: con ng. noi tam (Rm 7:22)
i. word: noi ngon
Innocent: Ngay th; vo toi, trong trang
The In.s: Cac thanh Anh Hai
In nuce: Tat mot li
In obliquo: Gian ch
Inopportunists: Ng. thuoc phai bat thuan thi (hoi cong ong Vaticano I: cho rang viec minh nh tn ieu ve ac an bat kha ngo cua GH la khong hp thi)
In partibus: ("ni lng dan") Theo hieu toa
In periculo mortis: Luc nguy t
In persona Christi: Trong ban than K, thay mat K
In petto: Gi kn (trong long)
In potentia: Trong tiem the
i. p. proxima: t. t. th. gan
i. p. remota: t. t. the xa
Inquisition: Toa tham tra (ve tnh chat chnh thong cua giao ly; co t n. 1233), tham van
In re: Hien s, noi s
In recto: Trc ch
INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum): Giesu Nadaret Vua dan Do thai
In sacris: a chu chc thanh
Insanity: Tnh trang mat tr; benh ien
Inscription: Cau ghi; ang ky, ghi danh
In se: Tai s, t tai
Insemination: Truyen tinh; truyen giong; thu tinh
heterologous artificial i.: thu tinh nhan tao vi tinh dch khong phai cua ng. chong
homologous a. i.: th. t. nh. t. noi hon (tinh dch cua ng. chong)
Insight: Thau suot, minh man; nhan thc: sang suot, sau sac
Insignia of the canons: Huy hieu kinh s
In situ: Tai cho
In solidum: Lien i, ca tap the
Inspiration: Linh ng, than hng
verbal i.: l. . nguyen van, l. . ngon t (tng ch)
Inspire: Linh ng
Installation: Bo nhiem; am nhiem, nham chc; lap rap, thiet b
Instance: Th du; trng hp; li: yeu cau, khan xin
court of first i.: toa an: s tham, s cap
c. of second i.: t. an e nh cap
Instinct: Ban nang, thien hng; nang khieu
Institute: Hoc vien; the che; tu hoi, hoi dong
Institution: Thanh lap, thiet lap; hoi oan, to chc; the che; c s, c quan
i. of office: bo nhiem giao vu (k 147)
i. of sacrament: thiet lap b tch
words of i.: cong thc thanh lap Thanh The
Institutional Church: Giao hoi the che
Institutionalization: The che hoa, nh che/c che hoa
Instruct(-ion): Ch day, ch dan, thong at; uy nhiem; huan th, ch th, thong t
Instrument: Dung cu; kh cu, cong cu
tradition of the i.: trao a thanh cu
Instrumentalism: Thuyet cong cu
Insufflation: Thoi hi (trong nghi thc lam phep dau thanh)
Insult: Lang ma/nhuc, x va
Insurance: Bao am/hiem
Integral: Tron ven; nguyen ven, ven toan, toan bo
Integralism: Thuyet toan dien (thuyet cho la GH phai ieu khien moi hanh vi cua cac giao hu)
Integrate(-ion): Hoi nhap, hoa nhap, dung hp, phoi hp; sap nhap
Integrity: Tron ven, toan ven, nguyen tuyen; liem khiet, thanh liem
i. of confession: xng toi ay u
Intellect: Tr nang/tue, ly tr
Intellectual: Thuoc tr nang, tr lc; nha tr thc
i. ability: tai nang tr tue
i. sacrifice: hy sinh t y/kien
Intellectualism: Thuyet chu tr, th.duy tr
Intellectualization: Ly tr hoa
Intellectus fidei: Nhan thc c tin
Intelligence: Tr thong minh/tue; thong hieu; lien he (tin tc) b mat
gift of i.: n thong minh
divine i.: than tr
Intelligences: Tr than (pham trat thien than)
i. quotient (IQ): ch so thong minh
I. Service: Cuc tnh bao
Intelligibility: Kha tri, kha niem, co the hieu, de hieu
Intention: Y nh, y hng; muc ch; y nguyen, y ch
Intentional: Co y, co tnh
i .behavior: thai o co y
Interact(-ion): Tac ong qua lai, tac dung tng ho, tng tac
Intercede: Cau bau, chuyen cau; can thiep (giup)
Intercession: Cau thay nguyen giup, chuyen cau, can thiep, can thnh
Intercessor: Ngi: can thiep, xin gium, lam trung gian
Interchange of predicates: Chuyen thong ac tnh (x. communication of properties, communicatio idiomatum)
Inter-Church: Lien giao hoi
Intercommunion: Thong hiep b tch lien giao phai
Interconfessional: Lien tn phai, lien giao hoi
Interdenominational: Lien giao phai
Interdepedence: Phu thuoc lan nhau, ho/tng thuoc
Interdict: Cam ch (khong c hanh s chc vu hay s dung ni chon nao o); treo chen; va cam che (k 1332)
Interdisciplinary: Lien khoa, lien nganh
Interim: Tam quyen, lam thi
Augsburg I.: cong thc giao ly lam thi Augsburg (n. 1548)
i. eschatology: tnh trang ng. chet trc khi song lai; canh chung hoc vong nhan trang (ve tnh trang kia cua nhng ng. qua co)
Interior: Be trong, noi gii; noi tam
i. life: i song: noi tam, thieng lieng
Interiorism: Thuyet noi nguyen (chan ly phat nguyen t t duy noi quan)
Interiorize: Noi tam hoa; noi hien
Intermarriage: Hon nhan d/lien chung; hon nhan ong toc; h. nh. cung nhom
Interment: An tang
Intermediate state: Trung trang (gia luc chet va luc song lai)
Internal forum: Toa trong
Internuncio: ac s, cong s Toa thanh
Interpersonal: Lien ban v, lien ngoi v
Interpolation: Mao nhap, them van; noi suy
Interpret(-ation): Giai thch
strict i.: g. t.: sat ngha, theo ngha hep
Interregnum: Thi gian khuyet v (gia hai i vua hoac Giao Hoang...)
Interrupt(-ion): Gian oan, ngat quang
Inter-school: Lien trng
Interstices: Khe, ke h; gian ky (thi gian gian cach toi thieu can phai gi nhng khi chu cac chc [thanh])
Inter-Testamental: Thi ky gia Cu va Tan c
Interventionism: Chu ngha can thiep
Intestate(-acy): Khong di chuc
i. estate or succession: phap nh tha ke
to succeedto an i. estate: ke tha theo phap nh
Intimacy: Quen than, than mat, mat thiet; t tnh, gian dam
intimacies: c ch suong sa
Intimate: Than mat, mat thiet; tham sau
Intimation: Thong tri, th. bao, th.cao; thong/tong at
Intinction: Cham, nhung (rc le bang cach cham Mnh vao Mau Thanh)
Intolerance: Bat khoan dung, khong: nhan nhng, bao dung; bat nhan, co chap
In toto: Toan bo, tong the
Intransitive: Noi ong
i. form: dang noi ong
i. verb: noi ong t
Intrinsic evil: Ac/d t ban chat
Introduction: Nhap mon, n. e, vao e, dan nhap, dan luan; khai tam; du nhap; khuc dao au (nhac)
i. of the case: khi to (k 1501)
Introductory rites: Nghi thc: m au, nhap le
Introit: Kinh nhap le
Introspection: Noi quan/ kiem, t xem xet/quan sat noi tam (cua mnh)
Introversion: Hng nga, noi hng
Intuition: Trc giac/quan
Intuitionism: Trc giac thuyet
Intuitive vision: Trc kien (TC tren thien ang)
Invalid: Vo hieu lc; vo can c; vo gia tr, bat thanh; tan phe, phe binh, phe nhan
Invalidate: Vo hieu hoa, bai hieu
Invalidating law: Luat bai hieu
Invention of the Cross: Phat hien Thanh Gia
Inversion: ao ngc, nghch ao, chuyen ao
Invest: Trao quyen, bo nhiem; bao vay; au t
Investigation: ieu tra; tra cu, nghien cu
Investiture: Tan phong; thu phong, tu chc
i. controversy: vu tranh cai ve quyen ch nh giao chc (gia HG va hoang e, tk 11-12)
lay i.: viec giao dan ch nh giao s gi cac giao chc
i. with ring and crosier (staff): le trao quyen (vi nhan va gay: bieu hieu quyen GM)
Invincible: Khong the chinh /khac phuc, bat kha thang, vo ch; bat kha triet
i. ignorance: vo tri bat kha triet (ngoai sc hieu biet)
Invisibility: Vo hnh
Invitation: Keu mi; mi goi; moc goi
Invitatory: Thanh vnh giao au, ca nhap tung
In vitro: Trong ong nghiem
In vivo: Trong c the
Invocation: Khan cau, cau khan, keu cau; phu ho
Invoke: Vien dan; cau khan/ xin; goi len, gi lai/ra
Involuntary: Vo tnh/y, khong: chu tam, co y; ngoai y muon
Involution: Rac roi, kho khan; cuon thu lai; thoai hoa/bo; teo top
Involvement: Tham gia, dnh lu, can d; gom ham
Inward(-ness): Pha trong; noi tam; noi dung sau sac
Iota: Ch i; chi tiet nho nhat
Ipsissima verba (vox) Christi: Ngon t/li cua chnh K
Ipso facto: T/do chnh s viec; tc khac
Irenic(-nism): Thai o chu hoa, dung nhng; chu hng thoa hiep
Irenics, i. theology: Than hoc hoa hp (gia cac giao hoi, co tnh cach phoi hp)
Ironic(-ical), irony: Ma mai, cham biem
Irrational: Phi ly, phan ly, khong hp ly; khong co ly tr, phi ly tnh; vo ty
Irrationalism: Phi ly tnh; thuyet phi ly tnh (nang lc phi ly tnh chi phoi vu tru)
Irredentism: Phong trao tai chiem lanh a (cua quoc gia, tai Y)
Irregularity: Bat hp luat (k 1040), trai quy phap, ngan tr (chu chc)
Irrelevance, -cy: Khong thch ang/hp; lac e; khong: ung luc, hp thi
Irreligion(-ious): Vo ton giao
Irremissible: Khong the tha th
Irremovability: Khong the: di chuyen, thuyen chuyen
Irreversible: Khong the ao ngc, chuyen hoi
Irvingi(ani)sm: Phai hoac thuyet Irving (1792-1834: t xng la Catholic Apostolic Church: GH Cong giao Tong truyen)
Isaac: I-sa-ac
Isagogics: Phan dan nhap
Isaiah: I-sai-a, Is
Ascension of I.: Isaia thang thien (nguy th)
Islam: Hoi giao
Israel: t-ra-en
Israeli: Cong dan quoc gia Israel
Israelite: Do thai
Issue: Van e, tranh iem; ket thuc; ket qua; phat xuat; phat hanh; so bao
Ite, missa est: Le xong, hay ra ve
Iteration: Tai hanh/dien, lap lai nhieu lan
Itinerant(-ancy): Lu ong
Itinerary: Hanh/lo trnh
IUD: Vong tranh thai
Iure divino: Do than luat
Ius: Luat, phap luat (x. jus)